IPO

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

IPO

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 7 800 000 units, vardera bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Bolaget kan tillföras cirka 35 MSEK före emissionskostnader (förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och exklusive emissionslikviden från teckningsoptionerna.
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 4,50 SEK per unit, vilket motsvarar 4,50 SEK per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Detta motsvarar en pre-money-värdering av Bolaget om cirka 67 MSEK.
 • Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 8 oktober till och med den 22 oktober 2021.
 • Teckningsåtaganden om cirka 28,1 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Erbjudandet, har erhållits från Bolagets styrelseledamöter, personer i ledningen, befintliga aktieägare, Mangold Fondkommission och ett antal externa investerare. I det totala teckningsåtagandet ingår ett lån samt upplupen ränta som kommer att kvittas mot Units i Erbjudandet, motsvarande ett belopp om cirka 4,7 MSEK.
 • Befintliga aktieägare, styrelseledamöter och personer ur ledningen, vars aktieinnehav tillsammans uppgår till cirka 91 procent av antalet aktier och röster innan Erbjudandet, och cirka 58 procent av antalet aktier och röster efter Erbjudandet, har ingått lock-up åtaganden under en period om 12 månader från första dag för handel.
 • Första dag för handel i Bolagets aktier förväntas vara den 29 oktober 2021 och kortnamnet för Bolagets aktier kommer att vara "XPC".
 • En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från 6 september 2022 till och med 20 september 2022. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med 22 augusti 2022 till och med 2 september 2022. Teckningskursen kan inte vara lägre än kvotvärdet eller högre än 6,75 SEK, vilket innebär att Bolaget maximalt kan tillföras cirka 52,7 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 emitterade i Erbjudandet.
 • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North.
 • Första dag för handel i Bolagets teckningsoptioner förväntas vara den 12 november 2021 och kortnamnet för Bolagets teckningsoptioner kommer att vara "XPC TO1".

Preliminär tidsplan

Teckningsperiod: 8 oktober - 22 oktober 2021.

Offentliggörande av utfall: 25 oktober 2021.

Likviddag: 27 oktober 2021.

Första dag för handel: 29 oktober 2021.

Anmälan

Anmälan om önskan att teckna units i Erbjudandet ska ske genom:

 • Elektronisk teckning med BankID på Mangolds hemsida, www.mangold.se.
 • Anmälningssedel som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.xpchemistries.com samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se.
 • Kunder till Nordnet Bank AB (”Nordnet”) kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna units direkt över Nordnets internettjänst. Ytterligare information kan erhållas på Nordnets hemsida, www.nordnet.se.
 • Kunder till Avanza Bank AB (”Avanza”) kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna units direkt över Avanzas internettjänst. Ytterligare information kan erhållas på Avanzas hemsida, www.Avanza.se.

Dokument

Anmälningssedel
Prospekt
Tilläggsdokument avseende listning av XP Chemistries 
Villkor för teckningsoptioner i XP Chemistries AB av serie TO1

Prospektet får ej laddas ner eller läsas av personer med hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion.

The prospectus may not be downloaded or read by persons residing in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or measures other than those under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction.

Distribution av Prospektet och deltagande i Erbjudandet är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Prospektet, anmälningssedeln och andra handlingar avseende Erbjudandet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder eller någon annan jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot tillämpliga regler. Teckning av units och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Prospektet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Distribution of the Prospectus and participation in the Offer are subject to restrictions in law and other rules in some jurisdictions. The Company has not taken and will not take any steps to allow an offer to the public in any jurisdictions other than Sweden. The Offer is not addressed to persons domiciled in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or other measures than those arising under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction. Consequently, the prospectus, the notification form and other documents relating to the Offer may not be distributed in or to said countries or any other jurisdiction where distribution or the Offer requires such action or otherwise violates applicable rules. Subscription of units and acquisition of securities in violation of the above limitations may be invalid. Persons receiving copies of the Prospectus must inform themselves of and comply with such restrictions. Measures in breach of the restrictions may constitute a breach of applicable securities laws.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.