PRESSMEDDELANDEN

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Pressmeddelanden

XP Chemistries delårsrapport januari - september 2021

Bioteknikföretaget XP Chemistries publicerar delårsrapporten för perioden januari-september 2021.

Finansiell utveckling under perioden januari-september 2021

  • Nettoomsättningen för XP Chemistries AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "XPC", uppgick under perioden 1 januari - 30 september 2021 till 99 TSEK (0 TSEK).
  • Under samma period uppgick Bolagets rörelseresultat till -2 006 TSEK (0 TSEK).
  • Bolaget redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -2 372 TSEK (0 TSEK).
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,13 SEK (0 SEK).

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2021

  • Bolaget har färdigställt en egen produktionsanläggning i Södertälje med en kapacitet på 1 ton Nonivamid och 1 ton Kapsaicin per år.
  • Bolaget registrerades som publikt avstämningsbolag hos Euroclear Sweden AB

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

  • Bolaget genomförde en lyckad IPO som övertecknades och sedan den 29 oktober 2021 handlas bolagets aktier på First North Growth Market.
  • Bolaget har förvärvat Xylocap AB som blir ett helägt dotterbolag.

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:

Tredje kvartalet innebär ett stort skifte för bolaget då vi färdigställt och startat en kommersiell produktionsanläggning. Det är mycket glädjande att nu kunna leverera ordrar i större skala till våra kunder som varit med under det senaste årets övergång till en avsevärt högre produktion.

Under kvartalet pågick ett intensivt arbete inför bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market. Det är glädjande att konstatera att emissionen om 35,1 MSEK i samband med noteringen övertecknades. Bolaget står nu väl rustat för genomförandet av affärsplan med fokus på ökad produktionskapacitet, ökad försäljning och regulatoriska godkännanden. Jag vill även passa på att hälsa nya aktieägare välkomna till bolaget samt tacka samtliga aktieägare för visat förtroende i samband med vår IPO.

Bolaget har haft stort fokus på driften av den nya produktionsanläggningen under det tredje kvartalet. Det är utmanade att starta upp en ny produktionsanläggning, men sedan anläggningen startades i juli har produktionen löpt på. Vi nådde inte riktigt den fulla designkapaciteten under tredje kvartalet men har en stark förhoppning om att nå dit under första kvartalet 2022.

Under tredje kvartalet har vi också arbetat med bolagets underleverantörer för att bygga upp ett väl anpassat lager av råvaror och materiel för produktionen. Det allmänna läget för frakter och råvaror är i dagsläget generellt sett ansträngt, vilket leder till något högre frakt- och råvarukostnader.

Vi upplever ett fortsatt starkt intresse från våra kunder. Inom Feed har vi byggt upp en global kontaktyta med ett stort antal potentiella kunder. Vi håller regelbundna möten med dessa kunder för uppföljning av kommande produkter gällande tillskott till djurfoder och våra framsteg för att erhålla nödvändiga regulatoriska godkännanden. Arbetet med våra regulatoriska godkännanden fortgår och vi ser nu en förhoppning om att innan slutet av fjärde kvartalet presentera data från våra studier avseende säkerheten med XP Chemistries kapsaicin.

I affärsområdet Protect var vårt fokus under tredje kvartalet att leverera till tidigare lagda ordar. Bolaget har vid utgången av tredje kvartalet en orderstock uppbokad som täcker anläggningens produktion fram till mitten av andra kvartalet nästa år.

Under tredje kvartalet förvärvade XP Chemistries bolaget Xylocap som säljer ett egenutvecklat liniment baserat på XP Chemistries kapsaicin. Produkten finns idag att köpa hos en rad olika återförsäljare, där ibland Apoteket Kronan och Lloyds Apotek. Vi arbetar nu aktivt med ytterligare distributörer för att öka vår närvaro på fler apotekskedjor.

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: en@xpchemistries.com
Tel: +46 7 2250 04 15

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries avknoppades från Organofuel Sweden AB i maj 2021 i syfte att fokusera på kapsaicin och tillhörande verksamhet. Bolaget använder en unik och patenterad process att framställa kapsaicin från skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Detta medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. XP Chemistries huvudkontor ligger i Sundsvall.

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 8:30 CET.

2022-05-19
Regulatorisk

XP Chemistries AB ("XP Chemistries" eller "Bolaget") avhöll den 19 maj 2022 årsstämma. Årsstämman hölls med stöd av tillfälliga lagregler endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

2022-05-12
Regulatorisk

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar delårsrapporten för perioden januari - mars 2022. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 279 TSEK, en ökning med 54% från Q4 2021.

2022-04-20

XP Chemistries ("Bolaget") som producerar och marknadsför ämnet kapsaicin genomför under sommaren 2022 kommersiella tester på kyckling (broilers). Testerna kommer genomföras parallellt med bolagets ansökan om att få produkten godkänd för användning i djurfoder i EU. Testerna genomförs för att ta fram kommersiella data som visar på produktens kundnytta och värdeskapande vid djuruppfödning, inför produktens lansering på marknaden. Testerna utförs på en formulerad fodertillskottsprodukt, anpassad för att enkelt kunna blandas in i djurfoder.

2022-04-13
Regulatorisk

Härmed kallas till årsstämma i XP Chemistries AB, org.nr 559164-8869 ("Bolaget"). 

Datum:  Torsdag 19 maj 2022 

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. 

XP Chemistries AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan. Information av de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs senast den 19 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

2022-03-31
Regulatorisk

Bioteknikföretaget XP Chemistries AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021.

2022-02-25
Regulatorisk

Bioteknikföretaget XP Chemistries publicerar bokslutskommuniké för perioden 2021. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 181 TSEK, en ökning med 83% från Q3 2021.

2022-02-25
Regulatorisk

XP Chemistries AB (publ) har erhållit slutrapporten av en omfattande 90-dagars toxicitetsstudie för bolagets egenproducerade Kapsaicin. Studien visar att Bolagets kapsaicin är säkert att använda och bestämmer även en dosnivå på 60 mg/kg vid vilken inga negativa effekter kan ses, även kallad No-Observed-Adverse-Effect-Level (NOAEL).

2022-02-01
Regulatorisk

Styrelsen i XP Chemistries AB (publ) har utsett Patrik Fagerholm till ny Chief Financial Offier (CFO) för bolaget. Han tillträder rollen den 1 februari 2022 och efterträder Anders Frejdh som varit CFO sedan bolaget grundades men nu valt att avsluta uppdraget för att kunna fokusera på sitt egna bolag inom talent management. I likhet med Anders kommer Patrik att ingå i bolagets ledningsgrupp.

2021-12-21
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman i XP Chemistries AB (publ) ("XP Chemistries" eller "Bolaget"), har idag den 21 december 2021 beslutat om att godkänna avtal, apportemission och överlåtelse av teckningsoptioner för förvärv av Xylocap AB.

2021-12-20
Regulatorisk

XP Chemistries AB (publ) ("XP Chemistries" eller "Bolaget"), som producerar kapsaicin med en egenutvecklad hållbar process från skogsråvaror, har erhållit rapporten från studien "In vitro Mammalian Micronucleus Assay in Human Lymphocytes with Capsaicin" enligt OECD:s riktlinjer nr 487. Rapportens slutsats är att XP Chemistries kapsaicin inte ger upphov till strukturella eller numeriska förändringar av kromosomer i mänskliga celler (lymfocyter). Detta är mycket positiva resultat för bolaget. Genom att kombinera dessa resultat med de som bolaget meddelade den 14 december 2021 (resultat från "Ames test" enligt OECD:s riktlinje 471) går det nu att slå fast att XP Chemistries kapsaicin inte är genotoxiskt. Därmed har XP Chemistries erhållit de resultat som Bolaget behöver för att avfärda genotoxiska cancerrisker i samband med godkännande processer för användning av produkten i djurfoder och kosttillskott.

1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.