BOLAGSORDNING

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Bolagsordning

Antagen den 22 november 2023

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är XP Chemistries AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Sundsvall.

§ 3 Verksamhet

Bedriver forskning och utveckling för att ta fram avancerade finkemikalier och biologiskt aktiva produkter. Utveckla ekotekniker för dessa applikationer och förvalta patent inom dessa områden. Förvärv, innehav och förvaltning av bolag, rörelser eller annan egendom, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 89 236 440 och högst 356 945 760.

§ 5 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter samt högst tre (3) suppleanter.

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses och/eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 6 Kallelse till årsstämma och föranmälan för deltagande

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Nyheter.

För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Bolagsstämman kan hållas i Sundsvall och Stockholms kommun.

§ 7 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 8 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 9. Val till styrelsen och revisor
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 0101 - 1231.

§ 10 Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 Tvisters avgörande av skiljemän

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1996:116) om skiljeförfarande.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.