ERBJUDANDEHANDLINGAR

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Erbjudandehandlingar

Prospektet får ej laddas ner eller läsas av personer med hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion.

The prospectus may not be downloaded or read by persons residing in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or measures other than those under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction.

Distribution av Prospektet och deltagande i Erbjudandet är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Prospektet, anmälningssedeln och andra handlingar avseende Erbjudandet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder eller någon annan jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot tillämpliga regler. Teckning av units och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Prospektet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Distribution of the Prospectus and participation in the Offer are subject to restrictions in law and other rules in some jurisdictions. The Company has not taken and will not take any steps to allow an offer to the public in any jurisdictions other than Sweden. The Offer is not addressed to persons domiciled in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or other measures than those arising under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction. Consequently, the prospectus, the notification form and other documents relating to the Offer may not be distributed in or to said countries or any other jurisdiction where distribution or the Offer requires such action or otherwise violates applicable rules. Subscription of units and acquisition of securities in violation of the above limitations may be invalid. Persons receiving copies of the Prospectus must inform themselves of and comply with such restrictions. Measures in breach of the restrictions may constitute a breach of applicable securities laws.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.