PRESSMEDDELANDEN

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Pressmeddelanden

Mycket goda resultat för XP Chemistries AB kapsaicin i kommersiellt djurfoder tester, produktiviteten ökar med 8,2%

XP Chemistries ("Bolaget") som producerar och marknadsför ämnet kapsaicin genomförde under sommaren 2022 kommersiella tester i Spanien av bolagets kapsaicin som djurfoder tillskott för kyckling (broilers). Bolaget fick idag ta del av data och statistik från testet som visar att väldigt små tillskott av kapsaicin, <10 ppm (mindre än 10 gram per ton djurfoder), gav stora förbättringar av de viktigaste ekonomiska parametrarna vid uppfödning av kyckling i varmt klimat. I jämförelse med kontrollgruppen, som fick foder utan kapsaicin, visade kycklingarna som fick foder med kapsaicin ett större dagligt intag av foder, en högre viktökning per kilo foder, snabbare tillväxttakt per dag och betydligt lägre dödlighet. Sammantaget ökade produktiviteten per kvadratmeter i kycklingstallet, för kycklingar som fick kapsaicin, med 8,2% under den viktigaste tillväxtfasen (finisher-fasen), jämfört med kontrollgruppen.

XP Chemistries har patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Kapsaicin har en unik förmåga att redan vid mycket låga doser (ppm-nivåer) i djurfoder kunna förbättra djurens mag- och tarmhälsa, samt minska stress vid djuruppfödning. Därmed förbättras även viktiga ekonomiska parametrar vid djuruppfödningen. Historisk sett har man gett antibiotika i förebyggande syfte med djurfodret, för att hålla djuren friska och förbättra tillväxttakten vid djuruppfödning. Detta är inte längre tillåtet i EU efter att regelverket skärpts ytterligare i januari 2022 i och med EU-direktiven 2019/4 och 2019/6. Det finns därför ett stort behov av nya naturliga och ej antibiotikaklassade tillskott som kan förbättra djurens hälsa. Här passar kapsaicin väldigt bra in.

Uppfödning av kycklingar för köttproduktion (broilers) genomförs vanligtvis i tre olika faser, starter, grower och finisher, där djuren får olika typer av foder under de olika faserna. Det är under sista fasen, finisher-fasen, som kycklingarna äter mest foder och lägger på sig mest vikt. Under denna fas har även djuruppfödaren redan tagit en stor del av kostnaden för att föda upp djuret. Detta leder till att finisher-fasen är den fas som är mest avgörande för lönsamheten vi uppfödning och förlust av djur i denna fas blir mycket större kostnad än under tidigare faser. Det var under finisher-fasen som XP Chemistries djurfoder tillskott med kapsaicin visade allra bäst resultat och gav störst ekonomisk nytta.

Under finisher-fasen hade den grupp som fick foder med bolagets kapsaicin 36% lägre dödlighet jämfört med kontrollgruppen. Utöver den lägre dödligheten så åt även kycklingarna som fick kapsaicin mer foder per dag och den dagliga tillväxten var högre. Dessutom ökade kycklingarna som fick kapsaicin mer i vikt per kg foder de åt. Detta är en mycket viktig faktor vid djuruppfödning som benämns "Feed Conversion Rate" (FCR). Sammantaget innebar den lägre dödligheten och högre tillväxttakten för kycklingar som fick kapsaicin att den totala produktiviteten per kvadratmeter i kycklingstallet ökade med 8,2% under finisher-fasen trots att foderförbrukningen endast ökade med 2,1%. Resultatet indikerar att tillskott av Bolagets kapsaicin till djurfodret under finisher-fasen ger en betydande förbättring av omsättning och marginal vid uppfödning av kycklingar för köttproduktion, även när kostnaden för tillskottet av kapsaicin och den ökade foderförbrukningen räknas in.

Testet utfördes i Spanien under sommaren 2022 och temperaturen i stallarna var hög, mellan 25 och 35 grader Celsius. Bolaget fick idag ta del av data och statistik från testet men har ännu inte tagit del av slutrapporten som ska sammanställas under hösten.

Utöver resultaten för de ekonomiska parametrarna för kycklinguppfödning med Bolagets kapsaicin har bolaget även fått positiv återkoppling kring produktens formulering. Bolagets kapsaicin levererades som en formulerad fodertillskottsprodukt inför testerna. Den formulerade produkten innehåller 1% av bolagets kapsaicin och är i formen av ett pulver med bra egenskaper för inblandning i djurfoder. Den formulerade produkten med 1 % kapsaicin blandades in i djurfodret på plats i Spanien inför de kommersiella testerna. Det gick enkelt att blanda in vår produkt i djurfodret med den befintliga utrustningen som används för att preparera kycklingarnas foder. Vid hanteringen av det färdiga fodret innehållande Bolagets kapsaicin märkte inte personalen någon skillnad mellan detta foder och det foder som gavs till kontrollgruppen, som fick foder utan kapsaicin. Detta är viktiga resultat då det visar att vår produkt passar väl in med befintlig infrastruktur för foderpreparering och kycklinguppfödning, vilket gör det enkelt för våra kunder att använda vår produkt.

Resultaten från dessa tester ska användas i kommunikationen med bolagets sedan tidigare etablerade kundkontakter, vilket inkluderar några av världen största kycklinguppfödare och djurfoder producenter. Resultaten kommer även användas för bolagets marknadsföring av kapsaicin som djurfodertillskott på världsmarknaden.

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: en@xpchemistries.com 
Tel: +46 7 2250 04 15

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, ca@mangold.se.

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2022 kl. 12:00 CET

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.