PRESSMEDDELANDEN

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Pressmeddelanden

XP Chemistries AB delårsrapport januari - mars 2023

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar delårsrapporten för perioden januari - mars 2023. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 271 (279) TSEK och utgjordes till största del av försäljning av kapsaicin för tekniska applikationer på den amerikanska marknaden. Tillväxttakten för kvartalet begränsades av förändrat ordermönster av våra formuleringar till självförsvarsspray, där vi nu går från att tidigare ha genomfört mindre leveranser varje månad till ett fåtal större leveranser per år. Dotterbolaget Xylocap AB lanserar en ny linimentprodukt under andra kvartalet, Xylocap Strong.

Finansiell utveckling under perioden januari-mars 2023

  • Nettoomsättningen för Koncernen under perioden 1 januari - 31 mars 2023 uppgick till 271 (279) TSEK.
  • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -2 540 (-2 448) TSEK.
  • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -2 543 (-2 448) TSEK.
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,07 (-0,09) SEK.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2023

  • XP Chemistries AB levererade en större beställning med ett totalt ordervärde om ca 220 TSEK.

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

  • XP Chemistries AB erhöll en ny order för produkten Precise HEAT med ett ordervärde om ca 130 TSEK.
  • Xylocap AB lanserar ny linimentprodukt - Xylocap Strong

 Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:

Det är med stor glädje jag delar med mig av XP Chemistries AB:s rapport för det första kvartalet 2023. En spännande period för bolaget då vi har fortsatt att bygga på framgångarna från föregående år och fokuserat på att driva bolaget framåt enligt vår strategiplan.

Omsättningen för kvartalet låg i paritet med det första kvartalet föregående år och utgjordes till största del av försäljning av kapsaicin för tekniska applikationer på den amerikanska marknaden. Tillväxttakten för kvartalet begränsades av förändrat ordermönster av våra formuleringar till självförsvarsspray, där vi nu går från att tidigare ha genomfört mindre leveranser varje månad till ett fåtal större leveranser per år.

Inom affärsområdet Feed har vi fortsatt vårt fokuserade arbete med att fördjupa våra kundrelationer samtidigt som vi navigerar godkännandeprocessen för djurfoder. Vi riktar oss till ledande företag inom tillskott av kapsaicin i djurfoder och har framgångsrikt visat på kostnadseffektiviseringar och förbättrad produktkvalitet med hjälp av XP Chemistries kapsaicin. De kommersiella testerna som genomfördes förra sommaren visade att produktiviteten per kvadratmeter i kycklingstallet ökade med 8,2% för kycklingar som fick kapsaicin. Detta affärsområde erbjuder betydande volymmöjligheter per kund och det är inte ovanligt att kundens behov uppgår till 5-15 ton kapsaicin per år. Vi är övertygade om att XP Chemistries sitter på en mycket värdefull produkt för djurfodermarknaden.

I affärsområdet Protect genomförde vi under det första kvartalet inga leveranser av ingredienser till självförsvarssprejer då vi i stället kommer leverera en större order av dessa produkter under juni månad. Den största delen av kvartalets leveranser bestod av vår kapsaicin produkt för skydd av el- och fiberkablar på den amerikanska marknaden.

I affärsområdet Cosmetics arbetar vi fortsatt med förfrågningar på kapsaicin för att ersätta ämnet metylsalicylat som nu är förbjudet i EU. Ledtiderna till beställning är långa då de bygger på att våra kunder genomför en omformulering av deras konsument-produkter.

Vårt dotterbolag Xylocap har gjort stora framsteg under början av 2023. Försäljningen av Xylocaps första linimentprodukt, Xylocap Aktiv, ökade under första kvartalet och vi har nu även kommit i mål med lanseringen av ytterligare en linementprodukt, Xylocap Strong. I början av maj levererades den nya produkten in på lager och vi har nu påbörjat marknadsföringen av denna produkt. Produkten är en linimentprodukt med högre styrka som levereras i roll-on förpackning och designad för enklare och bekvämare användning eftersom den möjliggör applicering utan att få linimentet på händerna. Detta är något som både konsumenter och professionella användare uttryckt ett önskemål om. Med denna nya produkt siktar Xylocap på att erbjuda en mer effektiv och användarvänlig lösning för sina kunder.

Jag vill avsluta med att önska alla aktieägare varmt välkomna på bolagstämma onsdagen den 24 maj 2023 i Stockholm.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: en@xpchemistries.com
Tel: +46 7 2250 04 15

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2023 kl. 13:30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.