PRESSMEDDELANDEN

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Pressmeddelanden

XP Chemistries AB delårsrapport januari - september 2022

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar delårsrapporten för perioden januari - september 2022. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 692 (99) TSEK. Bolaget presenterade under tredje kvartalet resultaten från det första större kommersiella testet av bolagets kapsaicin i kycklingfoder. Sammantaget ökade produktiviteten för kycklingar som fick kapsaicin med 8,2%, jämfört med kontrollgruppen. Under tredje kvartalet ökade även försäljning av linimentprodukter i dotterbolaget Xylocap.

Finansiell utveckling under perioden januari-september 2022

 • Nettoomsättningen för Koncernen under perioden 1 januari - 30 september 2022 uppgick till 692 (99) TSEK.
 • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -7 198 (-2 006) TSEK.
 • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -7 208 (-2 372) TSEK.
 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,25 (-0,19) SEK.

Finansiell utveckling under andra kvartalet juli-september 2022

 • Nettoomsättningen för Koncernen under kvartalet 1 juli - 30 september 2022 uppgick till 128 (99) TSEK.
 • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -2 344 (-1 555) TSEK.
 • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -2 344 (-1 897) TSEK.
 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,08 (-0,10) SEK.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2022

 • Bolaget meddelade i början av september att man uppnått mycket goda resultat i kommersiella djurfoder tester där bolagets kapsaicin ökade produktiviteten vid kycklinguppfödning med 8,2%.
 • Bolaget meddelade i slutet av september utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie T01. Totalt nyttjades 5 973 874 teckningsoptioner vilket tillförde bolaget cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader
 • Under kvartalet höll Bolagets VD ett antal presentationer och intervjuer, blad annat via ProHearings, Mangold Insight och PS Invest. Samtliga finns att ta del av på bolagets hemsida: https://investor.xpchemistries.com/presentationer/

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

 • Inga väsentliga händelser efter utgången av kvartalet.

 

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 2022 uppgick till 128 (99) TSEK. Rörelseresultat för samma kvartal uppgick till -2 344 (-1 555) TSEK.

I affärsområdet Feed kunde vi under tredje kvartalet äntligen presentera resultaten från det första större kommersiella testet av bolagets kapsaicin i kycklingfoder. Testet visade att mycket små tillskott av kapsaicin, <10 ppm (mindre än 10 gram per ton djurfoder), gav signifikanta förbättringar av de viktigaste ekonomiska parametrarna vid uppfödning av kyckling i varmt klimat. Sammantaget ökade produktiviteten per kvadratmeter i kycklingstallet för kycklingar som fick kapsaicin med 8,2%, jämfört med kontrollgruppen. Det är bra att ha detta resultat med oss när vi går mot kommersialisering av vår djurfoderprodukt under nästa år.

Under förra veckan besökte jag Eurotier 2022 som är Europas största mässa för djurhållning och djurfoder. Detta var ett tillfälle att träffa framtida kunder och även se det senaste från våra konkurrenter, produkter baserade på chilifrukter. Det jag tar med mig från mässan är att vår produkt står sig bra mot konkurrerande produkter, både när det gäller kvalité och pris. I övrigt så finns ett stort intresse för produkter som tillför något nytt, så som vårt kapsaicin. Eftersom de produkter som säljs som tillskott till djurfoder är reglerade, innebär det att branschens distributörer sitter med mycket liknande produktportföljer. De söker därför nya och unika produkter för att stärka sitt kunderbjudande.

Min sammantagna bedömning är att bolaget sitter på en mycket värdefull produkt för djurfodermarknaden. Vi arbetar nu för att nå ett regulatoriskt godkännande för produkten under 2023 så att vi kan skörda frukterna av allt hårt arbete vi lagt ner på att ta produkten till marknaden.

I affärsområdet Protect fortsätter bolaget att leverera ingredienser till självförsvarssprejer och till skydd av el- och fiberkablar. Försäljningen i affärsområdet under tredje kvartalet var lägre än föregående kvartal till följd av att våra kunder tidigare byggt upp lager som de beslutade att minska under tredje kvartalet. Min bedömning är att detta var en tillfällig minskning och att ordervolymerna i affärsområdet kommer fortsätta öka i fjärde kvartalet.

I affärsområdet Cosmetics har vi sedan tredje kvartalet arbetat med ett antal förfrågningar på kapsaicin för att ersätta ämnet metylsalicylat som EU förbjuder i kosmetiska produkter i december. Arbetet går framåt men ledtiderna till ordrar har visat sig vara något längre än förväntat.

I dotterbolaget Xylocap ökade försäljningen under tredje kvartalet då vi levererade en större order till en av våra apotekskunder. Under första kvartalet 2023 kommer Xylocap lansera en ny linimentprodukt med högre styrka i roll-on förpackning.

Under september genomfördes inlösen av bolagets teckningsoptioner TO1. Cirka 71% av utestående teckningsoptioner tecknades vilket tillförde bolaget cirka 6 MSEK före emissionskostnader. Jag är tacksam för att befintliga och nya aktieägare väljer att investera i XP Chemistries. Finansiering som nu tillkommit bolaget möjliggör ett intensifierat arbete för upprättande av distributionskanaler och samarbeten inom affärsområdena Feed och Cosmetics.

Under kvartalet höll jag ett antal presentation och intervjuer, blad annat via ProHearings, Mangold Insight och PS Invest. Samtliga finns att ta del av på bolagets hemsida: https://investor.xpchemistries.com/presentationer/

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: en@xpchemistries.com
Tel: +46 7 2250 04 15

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, ca@mangold.se.

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2022 kl. 10:30 CET.

2023-05-24
Regulatorisk

XP Chemistries AB ("XP Chemistries" eller "Bolaget") avhöll den 24 maj 2023 årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

2023-05-17
Regulatorisk

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar delårsrapporten för perioden januari - mars 2023. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 271 (279) TSEK och utgjordes till största del av försäljning av kapsaicin för tekniska applikationer på den amerikanska marknaden. Tillväxttakten för kvartalet begränsades av förändrat ordermönster av våra formuleringar till självförsvarsspray, där vi nu går från att tidigare ha genomfört mindre leveranser varje månad till ett fåtal större leveranser per år. Dotterbolaget Xylocap AB lanserar en ny linimentprodukt under andra kvartalet, Xylocap Strong.

2023-04-25
Regulatorisk

Härmed kallas till årsstämma i XP Chemistries AB, org.nr 559164-8869 ("Bolaget").
Datum: Onsdagen den 24 maj 2023 kl. 16.00
Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm

2023-04-24
Regulatorisk

XP Chemistries AB ("Bolaget") som producerar och marknadsför ämnet kapsaicin har fått en ny order från Plegium AB för produkten Precise HEAT, en specialformulerad vätska till självförsvarssprayer som innehåller bolagets kapsaicin. Leverans beräknas ske under andra kvartalet 2023 och ordervärdet uppgår till ca 130 000 SEK.

2023-03-29
Regulatorisk

Bioteknikföretaget XP Chemistries AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022.

2023-02-22
Regulatorisk

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 056 (279) TSEK. Under fjärde kvartalet 2022 levererades två större ordrar till ett totalt värde av 255 000 SEK, ett kvitto på den höga kvaliteten på bolagets produkter och teamets engagemang. I och med det avslutades 2022 med den högsta kvartalsomsättningen hittills för XP Chemistries där koncernens nettoomsättning fördubblades jämfört med samma period föregående år.

2022-11-30
Regulatorisk

Styrelsen i XP Chemistries AB ("Bolaget") har har beslutat att återigen anlita Anders Frejdh som Chief Financial Offier (CFO) för bolaget. Han tillträder rollen den 1 december 2022 och ingår då även i bolagets ledningsgrupp. Anders Frejdh var tidigare bolagets CFO från och med maj 2021 till sista januari 2022, då han valde att ta en paus från uppdraget för att fokusera på ett utlandsuppdrag inom sitt egna bolag inom talent management.

2022-11-23
Regulatorisk

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar delårsrapporten för perioden januari - september 2022. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 692 (99) TSEK. Bolaget presenterade under tredje kvartalet resultaten från det första större kommersiella testet av bolagets kapsaicin i kycklingfoder. Sammantaget ökade produktiviteten för kycklingar som fick kapsaicin med 8,2%, jämfört med kontrollgruppen. Under tredje kvartalet ökade även försäljning av linimentprodukter i dotterbolaget Xylocap.

2022-09-22
Regulatorisk

XP Chemistries AB (publ) ("XP Chemistries" eller "Bolaget") meddelar utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1, vilka emitterades under det fjärde kvartalet år 2021. Totalt nyttjades 5 973 874 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 71 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 5 973 874 aktier till en teckningskurs om 1,01 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 tillförs XP Chemistries därmed cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader.

2022-09-06
Regulatorisk

XP Chemistries ("Bolaget") som producerar och marknadsför ämnet kapsaicin genomförde under sommaren 2022 kommersiella tester i Spanien av bolagets kapsaicin som djurfoder tillskott för kyckling (broilers). Bolaget fick idag ta del av data och statistik från testet som visar att väldigt små tillskott av kapsaicin, <10 ppm (mindre än 10 gram per ton djurfoder), gav stora förbättringar av de viktigaste ekonomiska parametrarna vid uppfödning av kyckling i varmt klimat. I jämförelse med kontrollgruppen, som fick foder utan kapsaicin, visade kycklingarna som fick foder med kapsaicin ett större dagligt intag av foder, en högre viktökning per kilo foder, snabbare tillväxttakt per dag och betydligt lägre dödlighet. Sammantaget ökade produktiviteten per kvadratmeter i kycklingstallet, för kycklingar som fick kapsaicin, med 8,2% under den viktigaste tillväxtfasen (finisher-fasen), jämfört med kontrollgruppen.

1
2
3
4

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.