PRESSMEDDELANDEN

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Pressmeddelanden

XP Chemistries AB (publ) bokslutskommuniké 2021

Bioteknikföretaget XP Chemistries publicerar bokslutskommuniké för perioden 2021. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 181 TSEK, en ökning med 83% från Q3 2021.

Finansiell utveckling under perioden januari-december 2021

 • Nettoomsättningen för Koncernen under perioden 1 januari - 31 december 2021 uppgick till 279 TSEK (0 TSEK).
 • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -5 239 TSEK (0 TSEK).
 • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -5 711 TSEK (0 TSEK).
 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,19 SEK (0 SEK).

Finansiell utveckling under fjärde kvartalet oktober-december 2021

 • Nettoomsättningen för Koncernen uppgick under kvartalet 1 oktober - 31 december 2021 till 181 TSEK (0 TSEK).
 • Under samma period uppgick rörelseresultat till -3 233 TSEK (0 TSEK).
 • Koncernen redovisade för kvartalet ett resultat före skatt om -3 339 TSEK (0 TSEK).
 • Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till -0,11 SEK (0 SEK).

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2021

 • Bolaget genomförde en lyckad IPO som övertecknades och sedan den 29 oktober 2021 handlas Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.
 • Bolaget förvärvade Xylocap AB som blev ett helägt dotterbolag.Bolagets teckningsoptioner av serie TO1 togs upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
 • Bolaget meddelade om en större order och ett intensifierat samarbete med Plegium.
 • Bolaget informerade om erhållandet av patent i USA för hållbar process för kapsaicin.
 • Bolaget erhöll två mycket fördelaktiga studieresultat för framtida godkännande av Bolagets kapsaicin för djurfoder. Resultaten visade att inga genotoxiska (cancerframkallande) effekter finns för Bolagets egenproducerade kapsaicin.
 • Bolaget höll en extra bolagsstämma där överlåtelseavtalet, apportemission och överlåtelse av teckningsoptioner för förvärvet av Xylocap godkändes.

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

 • Bolaget har utsett Patrik Fagerholm till ny CFO.
 • Bolaget erhöll slutrapporten för en omfattande 90-dagars toxicitetsstudie för Bolagets egenproducerade kapsaicin. Studien visar att Bolagets kapsaicin är säkert att använda och bestämmer även en dos nivå på 60 mg/kg vid vilken inga negativa effekter kan ses, även kallad No-Observed-Adverse-Effect-Level (NOAEL).

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:

Under 2021 har Bolaget uppnått en rad viktiga milstolpar. En av de viktigaste är att vi har startat en kommersiell produktionsprocess för Bolagets produkter och nu kan leverera ordrar i större skala till våra kunder.

Under fjärde kvartalet 2021 genomförde Bolaget en övertecknad emission om 35,1 MSEK i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Under samma kvartal slutfördes förvärvet av en produktionsanläggning för kapsaicin, som nu till fullo ägs av XPC. Bolaget har även förvärvat Xylocap AB som säljer ett egenutvecklat liniment baserat på XP Chemistries kapsaicin.

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 181 TSEK, en ökning med 83% från Q3 2021. Ökningen är främst ett resultat av succesivt ökad produktions-kapacitet under fjärde kvartalet. Rörelseresultat för samma kvartal blev

-3 233 TSEK och belastades av kostnader av engångskaraktär om ca 750 TSEK som ett resultat av Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market, förvärvet av produktionsanläggningen och förvärvet av Xylocap AB.

Bolaget har haft fortsatt stort fokus på driften av produktionsanläggningen under det fjärde kvartalet. Vi har implementerat flertalet mindre åtgärder inom automatisering och optimering för att öka produktiviteten. Vi börjar nu se resultaten av dessa förbättringar och försätter att successivt utöka anläggningens produktion.

Inom affärsområdet Feed har vi under fjärde kvartalet gjort stora framsteg i våra regulatoriska studier. Bolaget meddelade i december att vi erhållit mycket fördelaktiga resultat i två studier avseende utvärderingar av genotoxiska effekter för Bolagets kapsaicin. Detta är studier som måste genomföras inför ansökan om godkännanden för att använda produkten i djurfoder eller mat för att säkerställa att det inte finns någon risk att produkten är cancerframkallande. Resultaten i båda studierna var entydiga och anger att Bolagets kapsaicin inte ger upphov till någon cancerrisk.

Under februari 2022 fick vi slutrapporten för den viktigaste studien inför våra kommande ansökningar om att använda kapsaicin i djurfoder och mat, en 90-dagars toxicitetsstudie på kapsaicin. Studien genomförs för att slå fast en högsta dos där produkten inte ger upphov till några negativa effekter. Studien visade att en dos om 60 mg/kg per dag av Bolagets kapsaicin var säker att använda och inte gav några negativa effekter. Detta kan exempelvis jämföras med resultatet för den syntetiska kapsaicinanalogen fenlykapsaicin där samma typ av studie slog fast att den högsta säkra dosen endast var 30 mg/kg per dag. Det har inte utförts någon liknande studie för kapsaicin extraherat direkt från chili.

Det är ett stort steg för XP Chemistries att ha dessa viktiga studier på plats. Vi har nu möjlighet att ta nästa steg i samarbeten med våra kunder, baserat på de resultat vi erhållit som visar att vårt kapsaicin är säkert att använda inom djurfoder och livsmedel.

I affärsområdet Protect meddelades i november 2021 att Bolaget erhållit en order om 200 TSEK från Plegium AB med månadsvisa leveranser under 2022. Vi har nu börjat leverera på denna order och efter fjärde kvartalets utgång har samma kund återkommit med ytterligare ordrar om ca 100 TSEK vilka kommer att levereras under Q1 2022.

I slutet av fjärde kvartalet genomfördes en första leverans till en ny kund i Tyskland. Vi inväntar nu kundens utvärdering och är hoppfulla om uppföljande ordrar. XPC har vid utgången av fjärde kvartalet 2021 en uppbokad orderstock som täcker anläggningens produktion fram till mitten av det tredje kvartalet 2022.

Under fjärde kvartalet höll Bolaget en extrabolagstämma för att godkänna överlåtelseavtal och apportemission för förvärvet av Xylocap AB som nu är ett helägt dotterbolag till XPC. Xylocap säljer ett egenutvecklat liniment baserat på XP Chemistries kapsaicin. Produkten finns idag att köpa hos en rad olika återförsäljare, där ibland Apoteket Kronan och Lloyds Apotek. Under slutet av fjärde kvartalet och början av 2022 har vi intensifierat arbetet med att öka antalet återförsäljare av produkten. Under januari månad skickade Xylocap ut produktprover till ca 100 nya återförsäljare och vi kan nu se en ökande trend i Xylocaps försäljning.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB (publ)
E-post: en@xpchemistries.com
Tel: +46 7 2250 04 15

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, ca@mangold.se.

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries avknoppades från Organofuel Sweden AB i maj 2021 i syfte att fokusera på kapsaicin och tillhörande verksamhet. Bolaget använder en unik och patenterad process att framställa kapsaicin från skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Detta medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. XP Chemistries huvudkontor ligger i Sundsvall.

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 8:30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.