PRESSMEDDELANDEN

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Pressmeddelanden

XP Chemistries AB (publ) delårsrapport januari - mars 2022

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar delårsrapporten för perioden januari - mars 2022. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 279 TSEK, en ökning med 54% från Q4 2021.

Finansiell utveckling under första kvartalet januari-mars 2022

  • Nettoomsättningen för Koncernen under perioden 1 januari - 31 mars 2022 till 279 TSEK (0 TSEK).
  • Under samma period uppgick rörelseresultat till -2 448 TSEK (0 TSEK).
  • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -2 448 TSEK (0 TSEK).
  • Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till -0,08 SEK (0 SEK).

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2022

  • Bolaget har utsett Patrik Fagerholm till ny CFO.
  • Bolaget erhöll slutrapporten för en omfattande 90-dagars toxicitetsstudie för Bolagets egenproducerade kapsaicin. Studien visar att Bolagets kapsaicin är säkert att använda och bestämmer även en dos nivå på 60 mg/kg vid vilken inga negativa effekter kan ses, även kallad No-Observed-Adverse-Effect-Level (NOAEL).

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

  • Bolaget meddelade att kommersiella tester med Bolagets kapsaicin i djurfoder ska genomföras sommaren 2022.

 

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:

Under första kvartalet 2022 har Bolaget arbetat intensivt med processen för godkännande av kapsaicin i djurfoder i Europa och gjort stora framsteg. I februari fick vi slutrapporten för vår 90-dagars toxicitetsstudie på kapsaicin, med resultat som låg över vår förväntan. Detta är den viktigaste studien av de som ska ligga till grund för vårt godkännande för kapsaicin inom djurfoder och livsmedel.

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet 2022 uppgick till 279 TSEK, en ökning med 54% från Q4 2021. Ökningen är främst ett resultat av succesivt ökad produktionskapacitet. Rörelseresultat för Q1 2022 blev -2 448 TSEK en förbättring med 785 TSEK jämfört med Q4 2021, vilket till största del beror på engångskostnader i det fjärde kvartalet föregående år.

I affärsområdet Feed fortgår nu arbetet med godkännandeprocessen och marknadsaktiviteter parallellt. Under sommaren kommer Bolaget genomföra kommersiella tester med bolagets djurfoderprodukt. Resultaten från dessa tester ska användas i kommunikationen med bolagets sedan tidigare etablerade kundkontakter, vilka inkluderar några av världens största kycklinguppfödare och djurfoderproducenter. Resultaten kommer även användas för bolagets marknadsföring av kapsaicin som djurfodertillskott på världsmarknaden. Bolagets kapsaicin kommer levereras som en formulerad fodertillskottsprodukt inför testerna. Formuleringen har anpassats för att underlätta processen där tillskottet blandas in i djurfoder. De kommersiella testerna utförs utöver de aktiviteter som bolaget driver för att få godkännandet för produkten enligt EU feed additive.

Under februari 2022 fick vi slutrapporten för den viktigaste studien för ansökningar om att använda kapsaicin i djurfoder och livsmedel, en 90-dagars toxicitetsstudie på kapsaicin. Studien genomfördes för att slå fast en högsta dos där produkten inte ger upphov till några negativa effekter. Studien visade att en dos om 60 mg/kg per dag av Bolagets kapsaicin var säker att använda och inte gav några negativa effekter. Detta kan exempelvis jämföras med resultatet för den syntetiska kapsaicinanalogen fenylkapsaicin där samma typ av studie slog fast att den högsta säkra dosen endast var 30 mg/kg per dag. Det har inte utförts någon liknande studie för kapsaicin extraherat direkt från chili.

I affärsområdet Protect fortsätter bolaget att leverera på tidigare inkomna ordar. Till det har vår kund Plegium nu ytterligare utökat volymen för månatliga leveranser med 50%, med början i andra kvartalet 2022.

I dotterbolaget Xylocap har arbetet under första kvartalet fokuserats på att ytterligare bredda kundbasen genom digital marknadsföring. På detta sätt har vi nått ut till nya återförsäljare över hela Sverige, vilket bedöms öka tillväxttakten för Xylocap kommande kvartal. Utöver ambitionen att fortsatta växa med vår befintliga linimentprodukt kommer vi även under 2022 att påbörja en tillväxtresa med ny komplementerande produkt inom samma kategori.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, ca@mangold.se.

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: en@xpchemistries.com
Tel: +46 7 2250 04 15

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 8:30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.