PRESSMEDDELANDEN

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Pressmeddelanden

XP Chemistries AB publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 056 (279) TSEK. Under fjärde kvartalet 2022 levererades två större ordrar till ett totalt värde av 255 000 SEK, ett kvitto på den höga kvaliteten på bolagets produkter och teamets engagemang. I och med det avslutades 2022 med den högsta kvartalsomsättningen hittills för XP Chemistries där koncernens nettoomsättning fördubblades jämfört med samma period föregående år.

Finansiell utveckling under perioden januari-december 2022

 • Nettoomsättningen för Koncernen under perioden 1 januari - 31 december 2022 uppgick till 1 056 (279) TSEK.
 • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -9 858 (-5 239) TSEK.
 • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -9 826 (-5 711) TSEK.
 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,32 (-0,36) SEK.

Finansiell utveckling under andra kvartalet oktober-december 2022

 • Nettoomsättningen för Koncernen under kvartalet 1 september - 31 december 2022 uppgick till 364 (181) TSEK.
 • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -2 660 (-3 233) TSEK.
 • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -2 617 (-3 339) TSEK.
 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,07 (-0,13) SEK.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2022

 • Styrelsen i XP Chemistries AB beslutade att återigen anlita Anders Frejdh som Chief Financial Officer (CFO) för bolaget från och med den 1 december 2022.
 • XP Chemistries AB levererade två större beställningar med ett totalt ordervärde om ca 255 TSEK.

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

 • XP Chemistries AB har fått ytterligare en större order från kund i USA med ordervärde på ca 220 000 SEK.

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:

Jag är glad att kunna rapportera att XP Chemistries AB har fortsatt att göra framsteg under fjärde kvartalet 2022 i enlighet med ursprunglig strategiplan. Vi levererade två större ordrar till ett totalt värde av 255 000 SEK, ett bevis på kvaliteten på våra produkter och vårt teams engagemang. Det är verkligen glädjande att avsluta 2022 med den högsta kvartalsomsättningen hittills för XP Chemistries samtidigt som koncernens nettoomsättning fördubblerades jämfört med samma period föregående år. För helåret 2022 ökade koncernens nettoomsättning med 378% jämfört med föregående år.

Efter fjärde kvartalets slut fick vi ytterligare en större order från en amerikansk kund med ett ordervärde på cirka 220 000 SEK. Detta påvisar en fortsatt positiv utveckling för oss och vi är optimistiska över de möjligheter som ligger framför oss.

I affärsområdet Feed fortsätter vi arbeta fokuserat med att fördjupa våra kundkontakter parallellt med den långa godkännandeprocessen för djurfoder. Vi riktar oss till ledande bolag som har erfarenhet från tillskott av kapsaicin i djurfoder och där vi kan påvisa kostnadseffektiviseringar och förbättrad produktkvalitet med XP Chemistries kapsaicin. I denna process har vi stor nytta av resultaten från de kommersiella tester vi genomförde förra sommaren som visade att produktiviteten per kvadratmeter i kycklingstallet för kycklingar som fick kapsaicin ökade med 8,2%. Det är förhållandevis mycket stora potentiella volymer per kund i detta affärsområde och det är inte ovanligt att kundens behov uppgår till ca 5-15 ton kapsaicin per år.

Samtidigt ser vi att behovet av vår produkt ökar. I Sverige tvingades en ledande äggproducent avliva cirka 165 000 värphönor efter salmonellautbrott i januari i år. Under morgonen rapporterar media om ett nytt salmonellautbrott av liknande storlek hos samma producent. Till det rapporterar svenska försäkringsbolag om skenande kostnader för salmonellasmittade gårdar där ersättningarna från Agria Djurförsäkring till salmonellasmittade gårdar med fjäderfä ökade med 125 procent från det tidigare rekordåret 2021.

Min sammantagna bedömning är fortsatt att bolaget sitter på en mycket värdefull produkt för djurfodermarknaden.

I affärsområdet Protect såg vi under det fjärde kvartalet ökande volymer för leveranser av ingredienser till självförsvarssprejer och till skydd av el- och fiberkablar. Vi har nu arbetat upp en stark relation med ett antal kunder i detta affärsområde där vi fått ett flertal återkommande ordrar. Vi ser nu en stor möjlighet att utöka antalet kunder i detta affärsområde och på sätt få en stark tillväxt av försäljningsvolymerna under 2023.

I affärsområdet Cosmetics arbetar vi vidare med förfrågningar på kapsaicin för att ersätta ämnet metylsalicylat som nu är förbjudet i EU. Ledtiderna till ordrar är långa, då det här handlar att våra kunder genomför en omformulering av deras konsument-produkter.

I dotterbolaget Xylocap kommer vi lansera en ny linimentprodukt med högre styrka i roll-on-förpackningar under andra kvartalet 2023. Roll-on-förpackningen är designad för enklare och bekvämare användning eftersom den möjliggör applicering utan att få linimenten på händerna, något som både våra konsumenter och professionella användare uttryckt ett önskemål om. Med denna nya produkt siktar Xylocap på att erbjuda en mer effektiv och användarvänlig lösning för sina kunder.

Till sist vill jag välkomna Anders Frejdh tillbaka som vår CFO från och med den 1 december 2022. Vi är övertygade om att han kommer att vara ett värdefullt tillskott till vårt team och bidra till vår framtida framgång.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: en@xpchemistries.com
Tel: +46 7 2250 04 15

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, ca@mangold.se.

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023 kl. 08:45 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.