PRESSMEDDELANDEN

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Pressmeddelanden

XP Chemistries har erhållit mycket fördelaktiga studieresultat som visar att inga genotoxiska effekter finns för bolagets egenproducerade Kapsaicin

XP Chemistries AB (publ) ("XP Chemistries" eller "Bolaget"), som producerar kapsaicin med en egenutvecklad hållbar process från skogsråvaror, har erhållit rapporten från studien "In vitro Mammalian Micronucleus Assay in Human Lymphocytes with Capsaicin" enligt OECD:s riktlinjer nr 487. Rapportens slutsats är att XP Chemistries kapsaicin inte ger upphov till strukturella eller numeriska förändringar av kromosomer i mänskliga celler (lymfocyter). Detta är mycket positiva resultat för bolaget. Genom att kombinera dessa resultat med de som bolaget meddelade den 14 december 2021 (resultat från "Ames test" enligt OECD:s riktlinje 471) går det nu att slå fast att XP Chemistries kapsaicin inte är genotoxiskt. Därmed har XP Chemistries erhållit de resultat som Bolaget behöver för att avfärda genotoxiska cancerrisker i samband med godkännande processer för användning av produkten i djurfoder och kosttillskott.

XP Chemistries framställer och säljer ämnet kapsaicin genom en hållbar process från skogsråvaror. Kapsaicin är ämnet som ger växter i släktet chilipeppar dess hetta och har en lång rad intressanta egenskaper. Ämnet kapsaicin har en speciell förmåga att interagera med TrpV1-receptorn hos djur och människor som styr när vi känner smärta och värme, en upptäckt som nyligen belönades med Nobelpriset i medicin. XP Chemistries har en patenterad och hållbar produktionsmetod för naturidentiskt kapsaicin som ger en produkt med mycket högre renhet, 96 procent, att jämföra med dagens produkter som utvinns från chili där renheten ligger i ett spann på 1-10 procent. Bolagets kapsaicin marknadsförs inom fyra affärsområden: Feed (tillskott till djurfoder), Cosmetics (liniment, kosmetiska produkter), Life (kosttillskott och läkemedel) och Protect (självförsvarssprayer och skadedjursbekämpning).

För användning av XP Chemistries kapsaicin inom affärsområdena Feed och Life är Bolaget i behov av regulatoriska tillstånd, Feed Additive och Novel Food i EU, samt GRAS Food & Feed i USA. Under processen för att erhålla dessa tillstånd måste bolaget ta fram studieresultat som påvisar produktens säkerhet i dessa applikationer. Bolaget påbörjade därför under 2020 och i början av 2021 studier enligt OECD's riktlinjer 408, 471 och 487.

Bolaget meddelade den 14 december om erhållande av mycket goda resultat för studien "Reverse Mutation Assay using Bacteria (Salmonella typhimurium and Escherichia coli) with Capsaicin", enligt OECD's riktlinje 471, även kallat "Ames test".

XP Chemistries har nu även erhållit rapporten för studien "In vitro Mammalian Micronucleus Assay in Human Lymphocytes with Capsaicin", enligt OECD:s riktlinjer nr 487, vilken sammanfattas i följande stycke: Kapsaicin som tillverkats av XP Chemistries testades enligt OECD:s riktlinjer för testning av kemikalier, avsnitt 4, nr 487 i ett "in vitro mammalian cell micronucleus test" utfört under GLP villkor av Eurofins BioPharma Product Testing Laboratory, München GmbH. Resultaten visar att testobjektet kapsaicin inte inducerade strukturella och/eller numeriska kromosomskador i mänskliga lymfocyter. XP Chemistries kapsaicin anses därför vara icke-mutagent med avseende på clastogenicitet och/eller aneugenicitet.

- Genom att kombinera Ames testet (OECD 471) med mikronukleustestet för däggdjursceller (OECD 487) omfattas tre olika effektmått för genotoxiska effekter. Ames testet omfattar genmutationer och in vitro-mikronukleustestet omfattar både strukturella och numeriska kromosomavvikelser. Det är nu möjligt att utesluta alla tre typer av genotoxiska effekter med de gynnsamma resultat som Bolaget erhållit i studierna. Därmed har Bolaget alla resultat som krävs angående genotoxiska effekter för godkännanden av produkten enligt EU:s Feed Additive och Novel Food, säger Dr. med. vet. Regine Schreiner på Feed and Additives GmbH, som övervakat studien åt XP Chemistries.

- Det är mycket positivt att vi även i den mer omfattande studien angående genotoxiska effekter av vårt kapsaicin erhållit tydliga resultat som visar att vårt kapsaicin är helt säkert. Detta innebär att vi har klarat av en mycket viktig milstolpe på vägen mot att få vårt kapsaicin godkänt för användning i djurfoder och kosttillskott, säger Erik Nelsson, VD XP Chemistries AB.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, ca@mangold.se.

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: en@xpchemistries.com
Tel: +46 7 2250 04 15

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries avknoppades från Organofuel Sweden AB i maj 2021 i syfte att fokusera på kapsaicin och tillhörande verksamhet. Bolaget använder en unik och patenterad process att framställa kapsaicin från skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Detta medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. XP Chemistries huvudkontor ligger i Sundsvall. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.

[Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2021 kl. 09.20]

2023-05-24
Regulatorisk

XP Chemistries AB ("XP Chemistries" eller "Bolaget") avhöll den 24 maj 2023 årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

2023-05-17
Regulatorisk

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar delårsrapporten för perioden januari - mars 2023. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 271 (279) TSEK och utgjordes till största del av försäljning av kapsaicin för tekniska applikationer på den amerikanska marknaden. Tillväxttakten för kvartalet begränsades av förändrat ordermönster av våra formuleringar till självförsvarsspray, där vi nu går från att tidigare ha genomfört mindre leveranser varje månad till ett fåtal större leveranser per år. Dotterbolaget Xylocap AB lanserar en ny linimentprodukt under andra kvartalet, Xylocap Strong.

2023-05-17

Xylocap AB, ett helägt dotterbolag till XP Chemistries AB, lanserar den nya linimentprodukten Xylocap Strong. Produkten är baserad på XP Chemistries högrena kapsaicin vilket ger en värmande och avslappnande känsla för stela leder och vid muskelvärk. Till skillnad från Xylocap Aktiv som lanserades 2019 har Xylocap Strong ett högre innehåll av kapsaicin och levereras i en roll-on förpackning för enklare och mer precis applicering.

2023-04-25
Regulatorisk

Härmed kallas till årsstämma i XP Chemistries AB, org.nr 559164-8869 ("Bolaget").
Datum: Onsdagen den 24 maj 2023 kl. 16.00
Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm

2023-04-24
Regulatorisk

XP Chemistries AB ("Bolaget") som producerar och marknadsför ämnet kapsaicin har fått en ny order från Plegium AB för produkten Precise HEAT, en specialformulerad vätska till självförsvarssprayer som innehåller bolagets kapsaicin. Leverans beräknas ske under andra kvartalet 2023 och ordervärdet uppgår till ca 130 000 SEK.

2023-03-29
Regulatorisk

Bioteknikföretaget XP Chemistries AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022.

2023-02-22
Regulatorisk

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 056 (279) TSEK. Under fjärde kvartalet 2022 levererades två större ordrar till ett totalt värde av 255 000 SEK, ett kvitto på den höga kvaliteten på bolagets produkter och teamets engagemang. I och med det avslutades 2022 med den högsta kvartalsomsättningen hittills för XP Chemistries där koncernens nettoomsättning fördubblades jämfört med samma period föregående år.

2023-01-16

XP Chemistries AB ("Bolaget") som producerar och marknadsför ämnet kapsaicin har fått en ny stor order för planerad leverans under januari 2023. Totalt uppgår ordervärdet för denna leverans till ca 220 000 SEK.

2022-12-23

XP Chemistries AB ("Bolaget") som producerar och marknadsför ämnet kapsaicin genomförde under veckan två större leveranser. Totalt uppgår värdet för dessa två leveranser till ca 255 kSEK och tillkommer värdet för övriga mindre ordrar som levererats tidigare under fjärde kvartalet.

2022-11-30
Regulatorisk

Styrelsen i XP Chemistries AB ("Bolaget") har har beslutat att återigen anlita Anders Frejdh som Chief Financial Offier (CFO) för bolaget. Han tillträder rollen den 1 december 2022 och ingår då även i bolagets ledningsgrupp. Anders Frejdh var tidigare bolagets CFO från och med maj 2021 till sista januari 2022, då han valde att ta en paus från uppdraget för att fokusera på ett utlandsuppdrag inom sitt egna bolag inom talent management.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.