PRESSMEDDELANDEN

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Pressmeddelanden

XP Chemistries AB halvårsrapport januari - juni 2022

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar halvårsrapporten för perioden januari - juni 2022. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 564 (0) TSEK. Utförande av kommersiella tester på bolagets djurfoderprodukt pågår enligt plan och resultaten bör vara bolaget till handa under hösten. Bolagets ser mycket intressanta möjligheter för kapsaicin inom affärsområdet Cosmetics då EU begränsar användandet av ämnet metylsalicylat i kosmetiska produkter i december 2022.

Finansiell utveckling under perioden januari-juni 2022

  • Nettoomsättningen för Koncernen under perioden 1 januari - 30 juni 2022 uppgick till 564 (0) TSEK.
  • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -4 854 (-451) TSEK.
  • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -4 864 (-475) TSEK.
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,17 (-0,05) SEK.

Finansiell utveckling under andra kvartalet april-juni 2022

  • Nettoomsättningen för Koncernen under kvartalet 1 april - 30 juni 2022 uppgick till 285 (0) TSEK.
  • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -2 414 (-451) TSEK.
  • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -2 425 (-475) TSEK.
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,08 (-0,03) SEK.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2022

  • Bolaget meddelade att kommersiella tester med Bolagets kapsaicin i djurfoder ska genomföras sommaren 2022.

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

  • Inga väsentliga händelser efter utgången av kvartalet.

 

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:

Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet 2022 uppgick till 285 (0) TSEK, vilket är något högre än föregående kvartal. Rörelseresultat för andra kvartalet 2022 blev -2 414 (-496) TSEK.

Sedan starten av Bolagets produktionsanläggning under 2021 har vi gjort stora framsteg med att skala upp bolagets process från labbskala till kommersiell skala. Vi har nu visat att alla steg i processen fungerar i den större skala, och att vi får fram en produkt med mycket hög kvalité. Under andra kvartalet har vi lagt stort fokus på att åtgärda flaskhalsar i produktionen. Vi gör nu en hård satsning på att få ut maximalt med produkt ur anläggningen så att vi kan öka försäljningen kommande kvartal.

I affärsområdet Feed arbetar vi vidare med godkännandeprocessen och marknads-aktiviteter parallellt. De kommersiella tester som vi annonserade om i andra kvartalet startades under juli månad. Utförande av testerna pågår enligt plan och resultaten bör vara bolaget till handa under hösten. Vi ser fram emot att kunna använda resultaten från dessa tester i kommunikationen med bolagets sedan tidigare etablerade kundkontakter, vilka inkluderar några av världens största kycklinguppfödare och djurfoderproducenter. Formuleringen som togs fram inför försöket för att förenkla inblandningen av bolagets kapsaicin i djurfoder har fungerat bra.

I affärsområdet Protect fortsätter bolaget att leverera på tidigare inkomna ordar och under andra kvartalet ökade levererade volymer till vår kund Plegium med 50%.

I affärsområdet Cosmetics fick vi i slutet av andra kvartalet en mycket intressant förfrågan på vårt kapsaicin som ersättare för ämnet metylsalicylat. Ämnet, som även kallas vintergrönolja, är idag den vanligaste ingrediensen som för att skapa en kombinerad värmande och kylande effekt i liniment och används idag i koncentrationer om 3-9%. I EU begränsas användandet av detta ämne i kosmetiska produkter till maximalt 0.06% från december 2022. Detta betyder att alla producenter av linimentprodukter som innehåller metylsalicylat nu måste ersätta ingrediensen med en tillåten produkt. Här är XPCs kapsaicin ett mycket bra substitut då vi kan erbjuda en ingrediens som ger en värmande effekt utan att tillföra någon annan oönskad egenskap till produkten. Efter kvartalets utgång har vi försett kunden med de prover de behöver och nu utvärderas formuleringar med vårt kapsaicin. Vi ser med stort intresse på detta användningsområde då våra produkter inom kosmetika genererar en högre marginal på grund av de högt ställda kraven på produktens kvalité.

I dotterbolaget Xylocap har vi under andra kvartalet fortsatt arbetet med att ytterligare bredda kundbasen genom digital marknadsföring. Utöver ambitionen att fortsatta växa med vår befintliga linimentprodukt kommer vi även under 2022 att påbörja en tillväxtresa med ny komplementerande produkt inom samma kategori.

Under september månad sker inlösen av bolagets teckningsoptioner TO1. En teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i XPC till 70% av den volymvägda snittkursen under perioden 22 augusti till 2 september. Mer information om finns på bolaget hemsida, xpchemistries.com. Inför inlösen kommer jag att presentera bolaget på ett antal event: Prohearings den 25 augusti, Dagens PS Invest Micro Cap 31 augusti och Mangold Insight investerardag 7 september. Följ gärna dessa digitalt eller delta på plats.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, ca@mangold.se.

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: en@xpchemistries.com
Tel: +46 7 2250 04 15

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2022 kl. 8:30 CET.

2023-02-22
Regulatorisk

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 056 (279) TSEK. Under fjärde kvartalet 2022 levererades två större ordrar till ett totalt värde av 255 000 SEK, ett kvitto på den höga kvaliteten på bolagets produkter och teamets engagemang. I och med det avslutades 2022 med den högsta kvartalsomsättningen hittills för XP Chemistries där koncernens nettoomsättning fördubblades jämfört med samma period föregående år.

2022-11-30
Regulatorisk

Styrelsen i XP Chemistries AB ("Bolaget") har har beslutat att återigen anlita Anders Frejdh som Chief Financial Offier (CFO) för bolaget. Han tillträder rollen den 1 december 2022 och ingår då även i bolagets ledningsgrupp. Anders Frejdh var tidigare bolagets CFO från och med maj 2021 till sista januari 2022, då han valde att ta en paus från uppdraget för att fokusera på ett utlandsuppdrag inom sitt egna bolag inom talent management.

2022-11-23
Regulatorisk

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar delårsrapporten för perioden januari - september 2022. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 692 (99) TSEK. Bolaget presenterade under tredje kvartalet resultaten från det första större kommersiella testet av bolagets kapsaicin i kycklingfoder. Sammantaget ökade produktiviteten för kycklingar som fick kapsaicin med 8,2%, jämfört med kontrollgruppen. Under tredje kvartalet ökade även försäljning av linimentprodukter i dotterbolaget Xylocap.

2022-09-22
Regulatorisk

XP Chemistries AB (publ) ("XP Chemistries" eller "Bolaget") meddelar utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1, vilka emitterades under det fjärde kvartalet år 2021. Totalt nyttjades 5 973 874 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 71 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 5 973 874 aktier till en teckningskurs om 1,01 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 tillförs XP Chemistries därmed cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader.

2022-09-06
Regulatorisk

XP Chemistries ("Bolaget") som producerar och marknadsför ämnet kapsaicin genomförde under sommaren 2022 kommersiella tester i Spanien av bolagets kapsaicin som djurfoder tillskott för kyckling (broilers). Bolaget fick idag ta del av data och statistik från testet som visar att väldigt små tillskott av kapsaicin, <10 ppm (mindre än 10 gram per ton djurfoder), gav stora förbättringar av de viktigaste ekonomiska parametrarna vid uppfödning av kyckling i varmt klimat. I jämförelse med kontrollgruppen, som fick foder utan kapsaicin, visade kycklingarna som fick foder med kapsaicin ett större dagligt intag av foder, en högre viktökning per kilo foder, snabbare tillväxttakt per dag och betydligt lägre dödlighet. Sammantaget ökade produktiviteten per kvadratmeter i kycklingstallet, för kycklingar som fick kapsaicin, med 8,2% under den viktigaste tillväxtfasen (finisher-fasen), jämfört med kontrollgruppen.

2022-08-22
Regulatorisk

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar halvårsrapporten för perioden januari - juni 2022. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 564 (0) TSEK. Utförande av kommersiella tester på bolagets djurfoderprodukt pågår enligt plan och resultaten bör vara bolaget till handa under hösten. Bolagets ser mycket intressanta möjligheter för kapsaicin inom affärsområdet Cosmetics då EU begränsar användandet av ämnet metylsalicylat i kosmetiska produkter i december 2022.

2022-05-19
Regulatorisk

XP Chemistries AB ("XP Chemistries" eller "Bolaget") avhöll den 19 maj 2022 årsstämma. Årsstämman hölls med stöd av tillfälliga lagregler endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

2022-05-12
Regulatorisk

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar delårsrapporten för perioden januari - mars 2022. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 279 TSEK, en ökning med 54% från Q4 2021.

2022-04-13
Regulatorisk

Härmed kallas till årsstämma i XP Chemistries AB, org.nr 559164-8869 ("Bolaget"). 

Datum:  Torsdag 19 maj 2022 

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. 

XP Chemistries AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan. Information av de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs senast den 19 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

2022-03-31
Regulatorisk

Bioteknikföretaget XP Chemistries AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021.

1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.