PRESSMEDDELANDEN

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Pressmeddelanden

XP Chemistries erbjudande övertecknat

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INTE SKULLE VARA FÖRENLIGT MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den 22 oktober 2021 avslutades teckningsperioden i XP Chemistries AB:s ("XP Chemistries" eller "Bolaget") unitemission inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit stort och Erbjudandet till allmänheten i Sverige blev kraftigt övertecknat. Handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market avses inledas den 29 oktober 2021.

Bolaget offentliggjorde den 7 oktober 2021 ett EU-Tillväxtprospekt ("Prospektet") för erbjudandet att teckna units i Bolaget ("Erbjudandet"). Prospektet och anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.xpchemistries.com och på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se.

Erik Nelsson, VD, kommenterar:

"Vi är väldigt glada med att befintliga och nya aktieägare visat ett starkt förtroende samt att vi genom emissionen nu har de finansiella medel vi behöver för att genomföra bolagets affärsplan så att vi kan ta vara på en stark efterfrågan och stor tillväxtmöjlighet. Noteringen av XP Chemistries är resultatet av ett hårt och engagerat arbete under många år av bolagets grundare, styrelse och medarbetare. Jag vill även passa på att tacka bolagets rådgivare för deras arbete. Vi ser nu fram emot noteringen på Nasdaq First North Growth Market fredagen den 29 oktober."

Teckning

Erbjudandet övertecknades, vilket innebär att 7 800 000 aktier och 7 800 000 teckningsoptioner emitteras. Bolaget tillförs därmed 35,1 MSEK i emissionslikvid, varav cirka 4,66 MSEK avser kvittning av lån, före emissionskostnader.

Tilldelning

Till följd av det stora intresset har inte alla tecknare erhållit full tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för Erbjudandet, sker i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt vilket offentliggjordes den 7 oktober 2021. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket kommer teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 25 oktober 2021.

Aktier och aktiekapital

Efter registreringen av samtliga aktier och teckningsoptioner i Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 14 968 282 till 22 768 282. Antalet teckningsoptioner av serie TO1 till följd av Erbjudandet kommer att uppgå till 7 800 000. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka med 260 551 SEK från 500 000,00 SEK till 760 551 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 till följd av Erbjudandet utnyttjas för teckning av aktier kommer 7 800 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 260 551 SEK. Preliminär tidsplan

Likviddag i emissionen är den 27 oktober 2021. Första handelsdag för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till den 29 oktober 2021. Teckningsoptionerna i Erbjudandet kommer emitteras till innehavaren när emissionen registrerats vid Bolagsverket. Bolaget kommer ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna i samband med registreringen och första dag för handel kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Gullikson är legal rådgivare till Bolaget.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, ca@mangold.se.

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: en@xpchemistries.com
Tel: +46 7 2250 04 15

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries avknoppades från Organofuel Sweden AB i maj 2021 i syfte att fokusera på kapsaicin och tillhörande verksamhet. Bolaget använder en unik och patenterad process att framställa kapsaicin från skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Detta medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. XP Chemistries huvudkontor ligger i Sundsvall.

[Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl. 20.30.]

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och uppmanas starkt att läsa de delar i EU-tillväxtprospektet som förväntas offentliggöras den 6 oktober som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.